Home

Welkom bij Gilde Sint Antonius abt Liempde

Nadat op 23 mei 1864 brand uitbrak op het Kerkeind in Liempde betekende dat de ondergang van het Gilde. De pastorie, de schuurkerk en niet minder dan 13 huizen gingen in vlammen op. De zilveren schilden en attributen van de Gilden, die in het Gildehuis dan wel op de pastorie bewaard werden, gingen verloren. De schade aan rouwmantels, die bij begrafenissen verhuurd werden, aan zilverwerk, trommen, vaandels en sluiers enz. enz. van het St. Antonius Abt Gilde alleen al bedroeg ƒ 290,00. Mogelijk door het verlies van deze bezittingen, alsmede door de negatief kritische houding van de katholieke geestelijkheid tegenover de Gilden, door de opkomst van de doelschutterijen bij enkele plaatselijke herbergen en door het feit dat ze niet meer aan hun doel konden beantwoorden, verdwenen de Gilden in de tweede helft van de 19e eeuw geruisloos van het Liempdse dorpspodium.

Na een stilte van ruim honderd jaar stelde Roger van Laere in 1984 binnen de gelederen van de heemkunde Stichting Kèk Liemt de vraag: Is heroprichting van een Gilde in Liempde mogelijk? Een paar jaar eerder immers was er in de buurtschap Kasteren een St. Teuniskapel heropgericht. Bovendien was er sprake van een herwaardering van de Gilden in het algemeen. Het bleef niet bij een vraag. In oktober 1985 lag er in de brievenbus van de Liempdse mensen een uitnodiging voor een informatieavond. Deze bijeenkomst wakkerde de smeulende Gildevonk aan.

Op 12 december 1985 vond de eerste vergadering plaats onder leiding van Roger van Laere, de voorzitter van Kék Liemt. Kernvragen die avond waren:

– Wat hebben we nodig om tot de heroprichting van een Gilde te komen;
– Hoe benaderen we eventuele aspirant-leden.

Tevens werd de wens geuit om deel te nemen aan de eerstkomende viering van het St. Teunisfeest in Kasteren en het Gilde in wording te noemen naar St. Antonius Abt, de patroonheilige van het grootste Gilde van weleer. De H. Catharina en de H. Barbara zouden middels een symbool op een toekomstig vaandel kleur geven aan de man, die in de 3e en 4e eeuw leefde, aardse rijkdommen verachtte en onafgebroken streed tegen de machten van het kwaad.

Op 21 juli 1986 vond in de herberg Het Wapen van Liempde de officiële heroprichtings-vergadering plaats. Met de goedkeuring van de veel besproken statuten was de heroprichting van het Gilde van St. Antonius Abt Liempde een feit.

Binnenkort